150 години од периодниот систем на елементи

Малку познатата врска меѓу Менделеев и санскритот