Твит „без коски“ од германското министерство за надворешни работи