Само во банана држава обид за убиство се третира како насилство