Traduttore traditore

Како е да се биде преведувач на претседателот?