Колку многу ти се состанчи од 0 до 100 долари на час?