Нешто да си купиш, сите да ги почастиш, и името да не го давате