Од вас слабите, ние дебелите на ред не може да дојдеме