Како химната на САД почнала насекаде да го следи американскиот спорт?