Твит на денот за коментаторите кои зарипнаа за Вардар