Мајсторе, фалеше уште резервите и тренерот да ги издриблаш