Секој еден збор да се слуша со исклучително внимание