Гледач се молеше на стадионот во Скопје и ги збуни присутните