Отворена е првата македонска зона за деконтаминација