Како од двајца што делат ствари, стануваме едно што прави глупости?