Што заедничко имаат најмалку стресните земји во светот?