Дарко Митревски:

Рапорт од Париз до моите пријатели