Страшните забивања и кршења табли на Шекил во кариерата