Струшки аналогии: Исус за верата, Насто за општината