Рецензија на делото „Бозата ти е пријател“ (aka WTF) од Мартин