Што е разлика меѓу часовник од 5.000 и од 85.000 долари?