Британски министер ја дава најбритански воспитаната оставка на сите времиња