За ЕУтаназијата, ЕУмесијанството и нашата "добра смрт" (εὐθανασία)