Сарамзалино: 1.000 војници на 1.000 жени. А дете нема.