Оние кои беа „на вистинската страна на историјата“