„И државата во НАТО и идентитетот зајакнат“, со други зборови