Кембриџ аналитика најзадоволни од себе во источна Европа