Со малку пари џ веб, и во Европа не се верува во ЕУ