Да не постоеја, Бугарите ќе требаше да се измислат