Гнасо стокхолмска, да му се смачи на Балканец од вас