Колонијална амнезија:

Холандија веќе беше доминантно муслиманска