Од 53 милиони Англичани, во Русија стигнале само 2.500 - криви се англиските медиуми