Верување без доказ не е само глупо туку и морално погрешно