Како Коби го добил името по говедски специјалитет од Јапонија