„Смрт во воздухот“ - петте денови кога Лондон беше загушен од отровен смог